ANÀLISI

Aquesta fase s’inicia amb l’elaboració de la Diagnosi socioeconòmica de la vila. Aquest informe constitueix una prediagnosi del municipi, que aporta els arguments de partida per a l’elaboració del Pla estratègic, concretament:

    1. Identificant les principals variables estratègiques
    2. Establint els elements per a l’organització del pla, i
    3. Facilitant recursos per a la fase de diagnosi, a favor d’un major èmfasi en la participació i la definició d’estratègies

 

Continua amb la Definició d’eixos i línies estratègiques