DEFINICIÓ EIXOS

Finalitza amb l’aprovació del document definitiu de la Diagnosi socioeconòmica i la definició dels eixos i línies estratègiques (març 2014).